How can we help you?

 > Teisės aktai

Lietuvos Respublikos įstatymai:

Lietuvos Respublikos Darbo kodeksas (2016 m. rugsėjo 14 d. Nr XII-2603)

Lietuvos Respublikos Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas (1991 m. lapkričio 28 d. Nr. I-2044)

Lietuvos Respublikos Socialinių paslaugų įstatymas (2006 m. sausio 19 d. Nr. X-493)

Lietuvos Respublikos Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas (2003 m. liepos 1 d. Nr. IX1672)

Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymas (2017 m. gegužės 2 d. Nr. XIII-327)

Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (1996 m. birželio 11 d. Nr. I-1374)

Lietuvos Respublikos Priešgaisrinės saugos įstatymas (2002 m. gruodžio 5 d. Nr. IX-1225)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai:

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimas Nr. 583, Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 15 d. nutarimas Nr. 1132, Socialinių paslaugų planavimo metodika

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimas Nr. 978, Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodika

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 16 d. nutarimas Nr. 1145, Darbai ir veiklos sritys, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ministro įsakymai:

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymas Nr. A1-46, Socialinės globos normų aprašas

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugo ir darbo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. A1-317, Socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvai

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-94, Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93, Socialinių paslaugų katalogas

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-92, Socialinių paslaugų srities darbuotojų ir socialinių paslaugų įstaigų vadovų profesinės kompetencijos tobulinimo tvarkos aprašas

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 25 d. įsakymas Nr. A1-457/V-961, Profesinės rizikos vertinimo bendrieji nuostatai

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymai:

Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. V-118, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklės

Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymas Nr. V-100, Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklė

Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. V-117, Dokumentų rengimo taisyklės

Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. V-157, Dokumentų saugojimo taisyklės

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymai:

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. vasario 10 d. įsakymas Nr. V-133, Lietuvos higienos norma HN 125:2011 „Suaugusių asmenų stacionarios socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 13 d. įsakymas Nr. V-22, Lietuvos higienos norma HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 19 d. įsakymas Nr. V-946, Lietuvos higienos norma HN 47-1:2020 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: infekcijų kontrolės reikalavimai“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 18 d. įsakymas Nr. V-706, Lietuvos higienos norma HN 66:2013 „Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. V- 675, Lietuvos higienos norma HN 15:2005 „Maisto higiena“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. liepos 2 d.įsakymas Nr. V-825, Lietuvos medicinos norma MN 32:2021 „Dietistas“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. vasario 5 d. įsakymas Nr. V-184, Lietuvos medicinos norma MN 124:2016 „Kineziterapeutas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. balandžio 26 d.įsakymas Nr. 220, Lietuvos medicinos normą MN 21:2000 „Slaugytojo padėjėjas. Funkcijos, pareigos, teisės, kompetencija ir atsakomybė“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 8 d. įsakymas Nr. V-591, Lietuvos medicinos norma MN 28:2019 „Bendrosios praktikos slaugytojas“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. liepos 21 d. įsakymas Nr. V-967, Pavyzdinis slaugos administratoriaus kvalifikacinių reikalavimų tvarkos aprašas

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. sausio 27 d. įsakymas Nr. V-82, Lietuvos higienos norma HN 118:2011 „Apgyvendinimo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. V-383, Medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašas

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. sausio 19 d. įsakymas Nr. V-18, Medicinos priemonių (prietaisų) saugos techninis reglamentas

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. gegužės 9 d. įsakymas Nr. V-400, Slaugytojų darbo krūvio nustatymo tvarkos aprašas

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. balandžio 29 d. įsakymas Nr. V-338, Minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašas

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. lapkričio 8 d. įsakymas Nr. V-1234, Slaugos protokolų rengimo reikalavimų tvarkos aprašas

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 6 d. įsakymas Nr. V-401, Nepageidaujamų įvykių stebėsenos ir valdymo aprašas

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymai:

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 217, Atliekų tvarkymo taisyklės

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymas Nr. D1-236, Nuotekų tvarkymo reglamentas

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. D1-367, Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklės