How can we help you?

 > Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

2021 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

III ketvirtis:

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita skaityti

Mokėtinų sumų ataskaita skaityti

Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas skaityti

II ketvirtis:

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita skaityti

Mokėtinų sumų ataskaita skaityti

Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas skaityti

I ketvirtis:

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita skaityti

Mokėtinų sumų ataskaita skaityti

Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas skaityti

2020 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

III ketvirtis:

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita skaityti

Mokėtinų sumų ataskaita skaityti

Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas skaityti

II ketvirtis:

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita skaityti

Mokėtinų sumų ataskaita skaityti

Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas skaityti

I ketvirtis:

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita skaityti

Mokėtinų sumų ataskaita skaityti

Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas skaityti

2019 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

IV ketvirtis:

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita skaityti

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita skaityti

Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas

III ketvirtis:

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita skaityti

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita skaityti

Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas skaityti

II ketvirtis:

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita skaityti

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita skaityti

Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas skaityti

I ketvirtis:

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita skaityti

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita skaityti

Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas skaityti