Kukarskės globos namai

Šakių rajono savivaldybės Kukarskės globos namai yra stacionari socialinės globos įstaiga, kurios paskirtis užtikrinti ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos teikimą pensinio amžiaus ir suaugusiems asmenims su negalia, kurie negali savarankiškai gyventi savo namuose ir jiems būtina nuolatinė globa bei priežiūra. Kukarskės globos namai veikia nuo 1994 m. sausio 1d. Globos namuose stacionarios socialinės paslaugos teikiamos 45 Šakių rajono gyventojams. Vizija – tenkinti žmonių poreikius, sudaryti palankias gyvenimo sąlygas, ugdyti asmens gebėjimą rūpintis savimi ir integruotis į bendruomenę. Misija –senyvo amžiaus ir neįgalių žmonių slauga ir globa. Tikslas – tenkinti asmens gyvybinius poreikius, sudaryti žmogaus orumo nežeminančias gyvenimo sąlygas, kai žmogus pats nepajėgia to padaryti, saugoti ir ginti jų teises bei interesus, skatinti gebėjimą pasirūpinti savimi bei pagal galimybes padėti integruotis į visuomenę. Uždaviniai:
  • Ÿ  teikti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą, užtikrinančią asmens ivairiapusiškus poreikius ir geriausius interesus,
  • Ÿ  tenkinti psichologines, socialines, kultūrines ir dvasines kiekvieno globos namų gyventojo reikmes,
  • Ÿ  atsižvelgiant į globos namų gyventojų savarankiškumo lygį, poreikius ir interesus, užtikrinti jų saviraišką, skatinti ir padėti integruotis įvisuomenę,
  • Ÿ  ieškoti įvairesnių paslaugų teikimo formųbei metodų, užtikrinti jų tikslingumą,
  • Ÿ  tobulinti personalo veiklą, kelti darbuotojų kvalifikaciją, keistis pažangia darbo patirtimi su kitais globos namais.